Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ, DODACIE A ZÁRUČNÉ PODMIENKY
spoločnosti ABE.TEC, s.r.o., so sídlom č.p. 43, 530 02 Ostřešany
IČO: 25992333, DIČ: CZ25992333


I. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné, dodacie a záručné podmienky vydáva obchodná spoločnosť ABE.TEC, s.r.o., so sídlom č.p. 43, 530 02 Ostřešany, IČO: 25992333 zapísané v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci králi oddiel C, vložka 18866 (ďalej Predávajúci alebo ABE.TEC). Tieto všeobecné obchodné, dodacie a záručné podmienky platia v plnom rozsahu, pokiaľ si predávajúci a kupujúci nedohodnú v kúpnej zmluve niektoré podmienky inak. Zmeny, doplnenie a dodatky týchto podmienok a kúpnej zmluvy vyžadujú písomnú dohodu, inak nie sú platné. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho nie je kupujúci oprávnený prevádzať na tretie osoby práva a záväzky (povinnosti) vyplývajúce pre neho z uzatvorených zmlúv.
Kupujúcim sa rozumie zákazník, ktorý opýta, objedná tovar alebo službu, ktoré ponúka Predávajúci.

II. Ponuka

Predávajúci odovzdá Kupujúcemu písomnú ponuku na dopytovaný tovar (poštou, e-mailom, faxom). Ceny, platobné podmienky, dodacie termíny uvedené v ponuke majú informatívny charakter. Platnosť ponuky je 14 dní od dátumu spracovania ponuky, pokiaľ nie je stanovené inak. Táto platnosť ponuky sa nevzťahuje na dodacie lehoty, ktoré sa menia v závislosti od odberu zákazníkov.
 

III. Objednávka

Kupujúci zašle Predávajúcemu záväznú objednávku na tovar. Predávajúci zašle následne Kupujúcemu Potvrdenie objednávky a toto Potvrdenie sa stáva záväzné pre obe strany a nemožno ich stornovať. Storno objednávky zo strany Kupujúceho je možné vykonať iba po dohode s Predávajúcim a po uhradení časti nákladov vzniknutých Predávajúcemu pri plnení objednávky.

IV. Dodacia lehota

ABE.TEC, s.r.o. držia výrobky skladom, tieto výrobky budú zákazníkovi dodané do 3 - 5 pracovných dní od Potvrdenia záväznej objednávky, tj odovzdané transportnej službe na dodanie na adresu zákazníka. Skladové zásoby však nepokrývajú všetok sortiment ponúkaných výrobkov zahraničných firiem a na základe objednávky zákazníka je nutné ich objednať u materskej firmy.

Ceny výrobkov sú kalkulované pre český a slovenský trh a táto kalkulácia je vyvážaná tým, že sa objednávky zákazníkov kumulujú a potom ABE.TEC, s.r.o. odosiela hromadnú objednávku materskej firme v zahraničí. Kumulovanú objednávku výrobkov zahraničných firiem bude ABE.TEC, s.r.o. odosielať vždy 21. (dvadsiaty prvý) deň v mesiaci. Materské firmy garantujú dodanie tovaru do 3-5 týždňov. Zákazník teda sústredí svoje požiadavky u firmy ABE.TEC, s.r.o. do 20. (dvadsiateho) dňa v mesiaci vrátane s tým, že dodacia lehota do jeho firmy bude 3-5 týždňov po tomto dátume.
U objednávok zákazníkov, ktoré prijme ABE.TEC, s.r.o. v termíne po 20. dni v mesiaci, ABE.TEC, s.r.o. negarantuje možnosť doobjednania ku kumulovanej objednávke v danom mesiaci.

Vyššie uvedené sa nevzťahuje na objednávky v hodnote nad 50.000, - Sk bez DPH, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Tieto objednávky budú vybavené v termíne mimo kumulovanej objednávky bez podielu na nákladoch na dopravu tovaru.


V. Dodacie podmienky

Pokiaľ zákazník požaduje tovar dodať urýchlene mimo vyššie uvedeného termínu bude nevyhnutné doručiť tovar zo zahraničia transportnými službami mimo kumulovanú objednávku s tým, že sa zákazník bude podieľať na nákladoch na túto dopravu. Konkrétna čiastka mu bude vždy oznámená vopred ak objednaniu tovaru mimo kumulovanú objednávku dôjde až po odsúhlasení oboch strán - zákazníka aj ABE.TEC, s.r.o.

Objednaný tovar predávajúci doručí podľa veľkosti a váhy zmluvnou prepravnou službou. Doba prepravy je závislá na podmienkach prepravných firiem Rozmery a hmotnosť balíka sa riadia podmienkami každého prepravcu. Doprava tovaru väčších rozmerov alebo vyššej váhy bude dohodnutá individuálne. Predávajúci nezodpovedá za zdržanie ani poškodenie tovaru zavinené prepravcom.
Dodaný tovar prepravnou spoločnosťou je Kupujúci povinný bezodkladne skontrolovať a prípadné porušenie tovaru reklamovať u predávajúceho najneskôr do 2 dní odo dňa dodania.

Osobný odber - tovar si môžete vyzdvihnúť osobne vo výdajnom mieste v prevádzke spoločnosti – ABE.TEC, s.r.o., č. p. 43, 530 02 Ostřešany. Je možné vyzdvihnúť iba vopred uhradený tovar, nie je možná platba v hotovosti ani platobnou kartou. Prevádzková doba: Po – Pi 8.00 – 15.00 hod, v inú dobu po dohode telefónom či emailom. Vždy vyčkajte na telefonát alebo email potvrdzujúceho prítomnosť Vami objednaného tovaru na prevádzke.

VI. Balenie

Tovar je dodávaný v obale, vhodnom (prípadne povinnom) pre dohodnutý druh tovaru a pre dohodnuté dopravné podmienky tak, aby sa zabránilo poškodeniu tovaru počas prepravy do dohodnutého miesta určenia. Obaly na balenie idú na ťarchu Kupujúceho, pokiaľ nie je uvedené inak.

VII. Ceny

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, kúpna cena tovaru či služby sa rozumie „zo závodu“ (EX WORKS, INCOTERMS 2000), bez nákladov na balenie, bez nakládky na dopravný prostriedok, bez prepravných nákladov a bez poistenia. Rovnako tak nie sú v cenách započítané žiadne clá, dane príp. colné a iné poplatky platené mimo územia SR.

VIII. Platobné podmienky

Nový zákazník je ten, ktorý v minulosti u Predávajúceho neuskutočnil žiadny nákup alebo ktorý posledný nákup u Predávajúceho uskutočnil pred viac ako 3 rokmi (počítané od dátumu aktuálnej objednávky). Prvé tri nákupy nového zákazníka budú vždy zrealizované 100% platbou vopred, tj na dobierku alebo na zálohovú faktúru. Pokiaľ nebude dohodnuté inak, na štvrtý a následne ďalší nákup tovaru bude Predávajúcim vystavená faktúra, ktorá bude Kupujúcemu zaslaná poštou prípadne priamo s tovarom. Platba za tovar prebehne prevodom na účet Predávajúceho, ktorý je uvedený na faktúre. Pri objednávke tovaru (pri štvrtom a ďalšom nákupe) v celkovej hodnote nad 50.000,- Kč, Predávajúci požaduje akontáciu 50% z celkovej hodnoty tovaru, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Splatnosť faktúry je 14 dní, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Za každý deň omeškania platby bude Kupujúcemu účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,05% predajnej ceny za každý deň omeškania. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť platobné podmienky.

Platobné podmienky pre objednanie školenia alebo workshopu

Účasť na školení alebo workshope je podmienená zaplatením zálohovej faktúry, ktorú zašle obchodná asistentka dodávateľa. Bezplatné zrušenie objednávky môžete vykonať najneskôr 1 pracovný deň pred uzávierkou prihlášok na dané školenie alebo workshop a musí byť potvrdené písomne. Pri zrušení objednávky do 5 pracovných dní pred zahájením školenia bude Kupujúcemu účtovaný storno poplatok vo výške 50%, pri neúčasti sa kurzovné nevracia, zastúpenie iným účastníkom je možné. Pri neospravedlnenej neúčasti sa kurzovné nevracia.

IX. Záruka

Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku v súlade so zákonom č. 89/2012 Zb. Občianskym zákonníkom. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním. Záruka sa nevzťahuje na výmeny alebo opravy spôsobené hrubým zaobchádzaním, zanedbanou údržbou, nedodržaním návodu na obsluhu alebo iným nevhodným nakladaním so zariadením. Pokiaľ nie je stanovené inak, je dĺžka záruky za akosť stanovená 1 rok od dátumu dodania. Ako záručný list slúži faktúra na uvedený tovar.

Záruka sa nevzťahuje na súčasti spotrebného charakteru, ako sú spájkovacie hroty, vaničky, filtre, vykurovacie telieska, ai.. Záruku na spájkovacie hroty a vykurovacie telieska je možné uplatniť iba v prípade zjavných vád od výrobcu.

V prípade reklamácie si dopravu tovaru určeného na opravu či výmenu hradí Kupujúci, dopravu opraveného zariadenia hradí Predávajúci. V prípade, že sa jedná o reklamáciu výmenným spôsobom, tj. Predávajúci zašle Kupujúcemu iba nový diel na výmenu, chybný diel zašle Kupujúci späť až po dohode s Predávajúcim. Doba na vybavenie reklamácie je v súlade so zákonom č. 89/2012 Zb. Občianskym zákonníkom, 3. ak bude závada takého charakteru, že bude nevyhnutná konzultácia s výrobcom prípadne dovoz náhradných dielov zo zahraničia, bude táto závada odstránená v závislosti na dodacích lehotách zahraničného výrobcu.

X. Servis a náhradné diely

Predávajúci zaisťuje záručný a pozáručný servis na predaný tovar. Dopravu tovaru určeného na opravu si hradí Kupujúci, dopravu opraveného zariadenia hradí Predávajúci.


XI. Ochrana osobných údajov

Pre ochranu osobných údajov zaisťuje Predávajúci technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, ktorými spravované údaje chránia pred neoprávnenou manipuláciou, stratou, zničením, prístupom nepovolaných osôb či neoprávneným zverejnením. Ustanovenia týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov – ABE.TEC s.r.o.

XII. Zodpovednosť za správnosť údajov a ukladanie cookies

Informácie na webových stránkach sú sčasti preberané od tretích strán a môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti alebo typografické chyby. Informácie môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci nemôže bezvýhradne garantovať správnosť obsahu a nenesie voči inej strane zodpovednosť za škodu spôsobenú použitím informácií z eshopu alebo odkazovaných webových stránok.

Súbory cookies sú malé textové súbory obsahujúce jedinečný identifikátor, ktoré sú uložené na počítači alebo mobilnom zariadení kupujúceho, takže jeho zariadenie môže byť rozpoznané, keď používa určitú webovú stránku, alebo mobilnú aplikáciu. Možno ich použiť iba po dobu trvania návštevy Kupujúceho alebo môžu byť použité na meranie toho, ako v priebehu času reaguje na služby a obsah. Súbory cookies pomáhajú so zaistením dôležitých vlastností a funkcionalít na webových stránkach Predávajúceho.

Kupujúci nájde podrobnejšie informácie o tom, ako môže spravovať súbory cookies, prostredníctvom funkcie pomocníka jeho prehliadača.

XIII. Riadiace právo

Pre prípadné spory platí právo Slovenskej republiky. V prípade sporu sa riadime po prvé týmito podmienkami, po druhé zákonom č.89/2012 Zb. Občianskym zákonníkom v platnom znení a za tretie ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

XIV. Platnosť podmienok

Tieto podmienky vstupujú do platnosti prijatím, prípadne potvrdením záväznej objednávky Kupujúceho Predávajúcim, pokiaľ nie je dohodnuté inak v písomnej zmluve za súhlasu oboch strán.


Tieto podmienky nadobúdajú platnosť: 21. 5. 2018 a platia do odvolania.


 

Naše webové stránky používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zistiť, ako sa naše stránky používajú. Aby sme cookies mohli používať, musíte nám to povoliť. Kliknutím na tlačidlo „OK, súhlasím“ udeľujete tento súhlas.


Cookies sú malé súbory, ktoré webové stránky (aj tie naše) ukladajú vo Vašom webovom prehliadači. Obsahy týchto súborov sú vymieňané medzi Vašim prehliadačom a našimi servermi, prípadne so servermi našich partnerov. Niektoré cookies potrebujeme, aby webová stránka mohla správne fungovať, niektoré potrebujeme k marketingovej a štatistickej analytike. Tu si môžete nastaviť, ktoré cookies budeme môcť používať.

Nevyhnutné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies
ve všech produktech